NASZE PRZEDSZKOLE

PRZEDSZKOLE Oxford Pre-School

W Bielsku-Białej

Edukacja i wychowanie

 

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole, to społeczność ludzi, którzy swoją codzienną pracą pragną służyć dziecku i jego rodzicom. Drogowskazem dla nas jest pedagogika Marii Montessori, która odnosi się z wielkim szacunkiem do pracy, jaką musi wykonać dziecko w procesie dorastania. ” Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – te słowa, które stały się mottem Montessori są dla nas wskazówką jak należy wspierać dziecko w jego rozwoju.

Uznajemy jako fakt, że małe dzieci zasługują na to, aby być traktowane z takim samym szacunkiem, jaki okazywalibyśmy ich rodzicom i jaki oczekiwalibyśmy z ich strony. Z oddaniem staramy się być przykładem pod względem uprzejmości, rozwagi i odpowiedniego zachowania w każdej sytuacji.

Wierzymy, że inteligencja nie jest ustalona w momencie narodzin oraz że potencjał ludzki jest nieograniczony. Wiemy, że dzieci uczą się poprzez działanie, dlatego zachęcamy je do samodzielnego poznawania świata.

 

 1. Misja i cele
 • Nasza misja

Nasza misja polega na stwarzaniu dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu, tak, by mogły rozwijać drzemiący w nich potencjał twórczy oraz budować solidny fundament do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie. Poprzez stworzenie anglojęzycznego środowiska chcemy dać dzieciom możliwość naturalnego przyswojenia języka, który jest kluczem do współczesnego świata.

 • Naszym celem jest:

Wspomaganie rozwoju dziecka tak, aby:

– potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów,

– wzrastało w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem,

– dorastało w zamiłowaniu do porządku,

– nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa,

– potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu,

– wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i oceny nauczyciela,

– wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych,

– rozwijało poczucie porządku, koncentrację, koordynację oraz samodzielność,

– dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

 

Wartości, które przekazujemy dzieciom

W naszym przedszkolu wierzymy w:

– szacunek dla środowiska, innych ludzi i nas samych,

– potencjał każdego dziecka i członka zespołu placówki,

– inspirowanie miłości do nauki,

– rozwijanie jednostek odpowiedzialnych i niezależnych,

– możliwość tworzenia bezpiecznego, pewnego i kształcącego środowiska, w którym funkcjonujemy,

– tworzenie i wzmacnianie silnego poczucia społeczności, w którym funkcjonuje otwarta i szczera komunikacja,

 

2. Nasz program

Realizowany przez nas edukacyjny program z elementami pedagogiki Montessori pozwala dzieciom doświadczyć radości z uczenia się jednocześnie wspierając rozwój poczucia własnej wartości. Realizujemy wszystkie cele przewidziane w obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program edukacyjny opiera się na 5 działach:

 • życie codzienne
 • sensoryka
 • edukacja językowa
 • edukacja matematyczna
 • kultura

Zgodnie z filozofią nauczania Marii Montessori dzieci rozpoczynają naukę w przedszkolu w wieku 2,5/ 3 lat. Grupy skonstruowane są na bazie grup dzieci w różnym wieku. Dzięki różnorodności zadań i aktywności, starsze dzieci zdobywają nowe doświadczenia i uczą się udzielać pomocy młodszym dzieciom. Natomiast młodsze są inspirowane do wykonywania trudniejszych zadań i prac poprzez możliwość obcowania w tym samym środowisku i przyglądania się pracy starszych kolegów.

Proces nauczania odbywa się poprzez swobodny i samorzutny wybór dokonywany codziennie przez dzieci w tak zwanym specjalnie przygotowanym otoczeniu, wyposażonym w materiał Montessori. W naszym przedszkolu codziennie i niezmiennie, dzieci mają możliwość wsłuchiwać się w swoje własne indywidualne potrzeby. Każdego dnia dokonują wielu samodzielnych wyborów, a jednocześnie uczą się przestrzegania norm i zasad, które warunkują harmonijne działanie całej dziecięcej społeczności.

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia,

które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.

Troskliwa opieka nad żywymi istotami pozwala na zadowolenie jednego z najistotniejszych instynktów dziecięcego umysłu.

 Nic nie potrafi bardziej rozbudzić postawy przewidywania i ostrożności.”

Montessori

 

Pytania, na które dziecko samo szuka odpowiedzi brzmią:

– Co wybiorę z wielości materiału znajdującego się na półkach?

– Jak długą chcę zajmować się tą pracą?

– Z kim chcę ją wykonywać?

– Gdzie będę pracować?

Specjalnie przygotowany program Montessori pozwala dzieciom na zdobywanie własnych doświadczeń w sposób nieskrępowany, według własnej inicjatywy, a także wychodzi naprzeciw ich indywidualnym potrzebom poprzez różnego rodzaju spontaniczne aktywności.

Wdrażamy dzieci do pracy w ciszy i do koncentrowania się na wybranych przez siebie zadaniach używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

 

3. Podejście nauczyciela

Nauczyciele podchodzą do dzieci indywidualnie, odpowiadając na zasadnicze dla nich potrzeby, dając lekcje tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. W ten sposób pozwala się dzieciom na kreatywne wybory oraz wielokrotne powtarzanie danego zadania w celu wzmocnienia znajomości danej pomocy dydaktycznej. Koncentrujemy się głównie na własnym cyklu pracy dziecka. Zezwala się na okresy pracy dziecka bez przerywania przez osobę dorosłą.

Umiejętności praktyczne i społeczne dzieci, takie jak: odkładanie rzeczy na swoje miejsce, ubieranie i rozbieranie się, dzielenie się z innymi, wspólna praca z pomocami, szanowanie zasad panujących w przedszkolu, to tylko nieliczne z wielu aspektów całościowego rozwoju dziecka w placówce Montessori.

” Głównym celem edukacji jest stworzenie ludzi,

którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy,

a nie naśladować jedynie to, co robiły poprzednie pokolenia…

Ludzi kreatywnych, przejawiających inicjatywę i takich, którzy są odkrywcami.”

                                                                                                       Jean Piaget

 

Dokładamy starań, aby stworzyć w naszym przedszkolu rodzinną atmosferę. Cierpliwość, asertywność oraz konsekwencja ze strony nauczycieli pomagają dzieciom rozwinąć umiejętności, których potrzebują, aby ostatecznie stać się rozważnymi, zdyscyplinowanymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Poniższe określenie naszej filozofii prowadzenia dzieci tłumaczy, w jaki sposób reagujemy na nieodpowiednie lub niebezpieczne zachowania dzieci. Podstawową wartością jest szacunek dla godności dzieci będących pod naszą opieką. Ponieważ głównym działaniem we wczesnym procesie uczenia jest naśladowanie, szczególną uwagę przykładamy do tego, aby upewnić się, że radzimy sobie z codziennym stresem i trudnościami sprawowania opieki nad dziećmi w sposób wykazujący szacunek i poszanowanie praw osób, które nas otaczają. Dzieci skłaniają się bardziej do robienia tego, co my robimy, niż tego co mówimy. Nigdy nie traktujemy dzieci w sposób poniżający, upokarzający lub zawstydzający. Reagujemy na złe zachowania dzieci asertywnie, pokazując dziecku odpowiednie sposoby rozwiązywania konfliktów z innymi podczas zabawy, naprawianie nieodpowiednich zachowań i branie odpowiedzialności za konsekwencje swoich czynów.

 

Wierzymy w szybkie reagowanie na nieodpowiednie zachowanie, odpowiadając na nie stosownie do poziomu rozwoju każdego dziecka. Dziecko w wieku 2-3 lat można zwyczajnie odsunąć od sytuacji problemowej, podczas gdy przedszkolaka 3-6 lat, zachęca się do używania słów służących do rozwiązania sporu. Dajemy mnóstwo pozytywnego wsparcia w przypadku zachowania odpowiedniego, ale to nie jest jedyna nasza strategia. Poleganie jedynie na okazywaniu uwagi i pochwały niesie za sobą ryzyko nauczenia dziecka, że uległość jest warunkiem miłości i że jedynie „dobre” dzieci są kochane. Pokazujemy dzieciom, że wszyscy ludzie popełniają błędy. Pomagamy im zrozumieć, że nie złościmy się dlatego, że popełniły błąd, ale jesteśmy dla nich po to, aby pomóc im uczyć się na swoich błędach.

 

Używamy następujących metod dyscyplinujących:

 • kształtowanie postawy poprzez modelowanie- dobry przykład
 • przekierowywanie
 • zachęcanie do pozytywnego zachowania
 • uczenie opcjonalnych i akceptowalnych sposobów wyrażania złości
 • wyjaśnianie, dlaczego niektóre formy zachowań nie są odpowiednie
 • krótkotrwałe ograniczenie dostępu do pomocy lub sprzętu, który nie jest właściwie używany.

 

W większości przypadków trudne sytuacje rozwiązywane są podczas dnia przedszkolnego. Członkowie personelu powiadamiają rodziców, jeśli problem będzie pojawiał się często. W przypadku pojawienia się trwałego problemu z zachowaniem, wychowawca i dyrekcja będą aktywnie współpracowali z rodzicami, aby pomóc dziecku rozwiązać ten problem.

 

Zasadą w naszym przedszkolu jest to, aby każdy pracownik pracował w środowisku bezpiecznym. Mając to na uwadze, dzieci, które reagują agresją słowną lub fizyczną będą wymagały natychmiastowej interwencji. Personel będzie pracował z takim dzieckiem, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, rówieśnikom, jak również samemu dziecku. Jeśli zachowanie dziecka nadal zagraża bezpieczeństwu i/ lub przeszkadza dzieciom w uczeniu się, dziecko zostanie odesłane do domu i zostanie zaplanowana rozmowa z rodzicami w celu zapewnienia, że obie strony działają w interesie dziecka.

 

Oczekujemy, że rodzice będą współpracować z personelem w rozwiązywaniu problemów, jakie się pojawiają, a których nie da się rozwiązać w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Jeśli pracownicy nie potrafią sprostać potrzebom dziecka i rodziców, rodzice zostaną zwolnieni z umowy podpisanej z placówką.

„Kochać dziecko , to znaczy służyć mu jak tylko to możliwe.”

Montessori

 

 • W przedszkolu nie praktykujemy i nie tolerujemy:
 1. Wymierzania kar cielesnych
 2. Poniżania i ubliżania.
 3. Dyscyplinowania dzieci za wypadki niezdążenia do toalety lub za odmowę spożywania posiłku.
 4. Izolowania od obecności i kontaktu wzrokowego osoby dorosłej.

 

4. Przekonania religijne i tradycje kulturowe

Program wychowawczy przedszkola oparty jest o wartości chrześcijańskie, zakorzenione w naszej tradycji kulturowej. To do nich odnosimy naszą pracę i działania wychowawcze.

 

5. Informacja dom- przedszkole

Zmiany dokonywane w otoczeniu domowym mogą wpłynąć na zachowanie dziecka w przedszkolu. Mogą one obejmować wydłużającą się nieobecność członka rodziny, rozwód, poważną chorobę lub śmierć bliskiej osoby itp. Prosimy o powiadomienie nas, jeśli takie zmiany zaistnieją, tak abyśmy mogli wykazać szczególne zrozumienie wobec Państwa dziecka. Jednocześnie rozumiemy, że prywatność jest ważna i dołożymy wszelkich starań, aby zawsze ją uszanować.

 

6. Struktura kadry pedagogicznej

Dyrektor Generalny- Magdalena Gałuszka

Dyrektor Pedagogiczno/Administracyjny – Czesława Manowska

Nauczyciele grupy przedszkolnej – Natalia Boumaza, Milena Maszewska

Nauczyciele oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej tzw. grupa ”0”- Magdalena Belniak

Lektor języka angielskiego – Katarzyna Kacprzak, Renata Stojańska oraz native speakerzy

Pomoc nauczyciela- Gabriela Christof

Pomoc techniczna – Maria Jastrzębska

 

7. Organizacja przedszkola

 • Godziny otwarcia: 7.00- 17.00
 • Dyrekcja przedszkola jest dostępna pod numerem telefonu: 512 393 363